Ακόμα ένα αντικέιμενο ενασχόλησης του γραφείου είναι οι Μελέτες καθώς και οι Έρευνες. Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν ορόσημο των ερευνητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία νέας γνώσης η οποία παράγει τόσο την δημιουργία νέων προϊόντων όσο και υπηρεσιών. Με την συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την ανάπτυξη προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλών και έρευνας στους παρακάτω τομείς

  • Παροχής συμβούλων σε θέματα εγκατάστασης, ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  • Παροχής συμβούλων σε θέματα γεωγραφικά και γεωμορφολογικά.
  • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υπηρεσίες συμβούλων.

dem

  • Δειγματοληψίες.
  • Τεχνικές εκθέσεις καταλληλότητας για χρήσεις καταγεωργικών εδαφών.
  • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος καθώς και σε άλλες θετικές επιστήμες.
  • Υπηρεσίες έρευνας σε οικονομικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στην γεωγραφική διάσταση τους (προφιλ πληθυσμών)
  • Υπηρεσίες σύνταξης τεχνικών εκθέσεων για θέματα και εφαρμογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων αδειοδότησεις υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων.
  • Υπηρεσίες σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και δημιουργία χαρτών τρωτότητας και επικινδυνότητας για θέματα φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.Παρουσίαση2

Για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές πολυκριτηριακές αναλύσεις -Site Selections την σύνταξη Τεχνικών εκθέσεων για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Οι διαφορετικές μέθοδοι δημοσίευσης γεωγραφικών δεδομένων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε συνδυασμό με την χρήση εργαλείων στήριξης και λήψης αποφάσεων αποτελούν τις βέλτιστες λύσεις για την εύρεση της ιδανικών τοποθεσιών για την εδραίωση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Skip to content